Beter in het leven, door je kracht te verdelen
       " CHA CHA "


 PRIVACY VERKLARING :

Vanwege bepaalde functies hier


 

Michel gevestigd te Heemskerk (1962 XW), hierna te noemen “Michel” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Michel verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Michel u over de manier waarop Michel uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Michel worden aangeboden op Mijn HermanBroods.

   


Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 

 1. Persoonlijk
       Michel gebruikt gegevens om u een zo goed mogelijk functies op deze te bieden. Michel past wat u op Mijn HermanBroods ziet aan op uw interesses. Michel gebruikt daarvoor bijvoorbeeld uw IP-adres en cookies.
 2. Fraude, inbreuk of andere      ontoelaatbare gedragingen klanten
  Michel gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt Michel uw gegevens als vermeld onder      1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Michel uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke      verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.
 3. Social media
       Op sommige plekken op Mijn HermanBroods, kunt u met uw social media-account inloggen. Michel krijgt geen toegang tot uw social media-account.

  Artikel 2 Doorgifte aan derden 

 1. Michel geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
       a) De doorgifte geschiedt aan een door Michel voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Michel een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze      Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw  persoonsgegevens;
       b) Michel op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

  Artikel 3 Beveiliging van gegevens 

 1. Michel maakt  - voor zover dat van hem verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het  onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Michel ontvangt.

  Artikel 5 Cookies 

 1. Het is mogelijk dat Michel tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op Mijn HermanBroods werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

  Artikel 6 Aansprakelijkheid Michel 

 1. Michel heeft geen zeggenschap ver het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Michel verwerkt ten behoeve van Mijn HermanBroods. Michel accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

  Artikel 7 Bewaartermijn 

 1. Michel bewaart persoonsgegevens  gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan Mijn  HermanBroods, tenzij Michel op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

  Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring 

 1. Michel behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via Mijn HermanBroods bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik  te maken van Mijn HermanBroods gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en Mijn HermanBroods in de gaten.

 

De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 31-08-2018.